Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciAvís legal

Avís legal

1.- NORMES D'ÚS DEL WEBSITE.

  • L'accés a aquest Website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
  • L'accés o “visita” a aquest Website no suposa establir cap relació comercial amb Rehabilit SL y l'usuari.
  • L'accés i la navegació d'aquest Website suposa acceptar y conéixer els advertiments, avisos legals i condicions d'ús previstos en ell. L'usuari que no estigui d'acord amb elles o no estigui disposat a complir-les, te prohibit l'accés al Website.

2.- ACCÉS AL WEBSITE Y SEGURETAT.

L'usuari s'obliga a fer ús dels seveis oferts a aquest website de forma diligent, correcta i lícita, i s'abstindrà expressament de realitzar qualsevol tipus d'acció com les descrites a continuació:

  • Utilitzar els serveis oferts en aquest website de forma contrària a les lleis, a la moral, a l'ordre públic o als bons costums.
  • Reproduir, copiar, distribuir transformar o modificar els serveis o contingut del website tret que compti amb autorització escrita i expressa del titular del website. Si aquesta autorització s'accepta, l'autoritzat deurà en tot moment citar la font de la qual prové la informació.
  • Violar els drets de propietat intel·lectual o industrial de Rehabilit SL
  • Emprar els serveis i la informació obtinguda a través del Website per remetre publicitat, venda directa o qualsevol altra classe de finalitat comercial. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que Rehabilit SL pugui patir, directa o indirectament com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions derivades de l'avís legal o la llei en relació a la utilització del Website.

3.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització. Humicontrol SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website, podent limitar o no permetre l'accés a aquest website. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest website. No obstant això, Humicontrol SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

4.- DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Website, tals com a textos, gràfics, fotografies, logotips, icones i imatges, així com el disseny gràfic, codi font, i programari són d'exclusiva propietat de Humicontrol SL i estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació internacional i nacional, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la web i/o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Queda totalment prohibida la utilització de tots els elements de propietat intel·lectual i industrial amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

L'incompliment de tals obligacions, poden donar lloc a responsabilitat criminal, segons el codi penal Vigent i les lleis especials de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

5.- CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Visita d'aquest website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l'usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, com a petició de dades per al contacte amb l'empresa, les dades recollides seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.

Les dades recollides seran incorporades al fitxer de caràcter personal propietat d'Humicontrol SL, i seran conservats en el marc d'una relació contractual, podent l'usuari exercir els drets d'accés, modificació o cancel·lació dels mateixos, dirigint-se a Rehabilit SL , c/Padilla 240 de Barcelona

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Rehabilit SL no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest website sigui ininterromput o que aquest lliure d'error. En cap cas Humicontrol SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir per l'accés i ús de la pàgina web, incloent-se (però no limitant-se) als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Rehabilit SL no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per ús inadequat del mateix.

Rehabilit SL no assumeix responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre ambdues, prevaldrà la versió impresa.

Rehabilit SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, però no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors dels continguts que poguessin aparèixer en aquest Website.

Rehabilit SL no assumeix la responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai, butlletins o qualsevol altre tipus de transmissions, que estiguin vinculats a aquest website i cooperarà, si és requerit per autoritat judicial o per les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei. Les garanties que Rehabilit SL ofereix dels seus productes i tècniques es regeixen pels contractes que en el seu moment s'estableixin entre Rehabilit SL i els seus clients directes. Tota informació publicada en la web de Rehabilit SL és orientativa. Rehabilit SL no es responsabilitza d'aquelles condicions que no hagin estat establertes directament per Rehabilit SL.

7.- JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA.

Amb caràcter general, les relacions entre Rehabilit SL i els seus clients o usuaris, derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en la present Web es troba sotmès a la legislació i jurisdicció espanyola, i establint-se o aplicant-se la mateixa en cas de conflicte entre ambdues parts. (Rehabilit SL i els seus Clients / usuaris).